Stacja badawcza MPWIK Wrocław

Membrany AMS do kwasów i zasad

  Stacje odwróconej osmozy oraz nanofiltracji

Współpracujemy z najbardziej uznanym na świecie dostawcą układów ultraczystej wody, firmą GE Water & Process Technologies (dawniej Osmonics). W ofercie posiadamy zarówno układy standaryzowane (takie jak typoszereg Osmo PRO) jak również oferujemy pełen cykl wdrożenia metody membranowej (Odwrócona Osmoza RO, Nanofiltracja NF, Ultrafiltracja UF, Mikrofiltracja MF) na bazie membran spiralnych i kapilarnych.

Wszystkie stacje odwróconej osmozy oraz nanofiltracji dostarczane przez ChemTech są oparte na membranach o dużej selektywności i wydajności. Moduły membranowe charakteryzują się wysokim stopniem odporności termicznej, chemicznej i mechanicznej.

mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja stacja RO odwrócona osmoza

stacja odwróconej osmozy, odwrócona osmoza, oczyszczanie kondensatu, membranowe instalacje

wysokociśnieniowa instalacja membranowa, stacja RO, Puławy, kondensat            

Konstrukcje i ramy wykonujemy z szeregu dostępnych stali, zazwyczaj stali kwasoodpornych AISI304 oraz AISI316. Orurowanie może zostać wykonane z dowolnej stali lub tworzywa sztucznego (PP, PE, PVDF, inne).

Ilość zastosowanych modułów zawsze jest dostosowana do zapotrzebowania klienta dzięki czemu koszty inwestycyjne i  eksploatacyjne są zminimalizowane.

Oferujemy tradycyjne rozwiązania, wykorzystujące membrany jako medium filtracyjne w procesach otrzymywania wody zdemineralizowanej w procesie odwróconej osmozy czy selektywnego usuwania jonów z roztworów, jak również rozwiązania specjalne.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu uzdatniania wody pitnej oraz przemysłowej. W zależności od oczekiwań klienta wybieramy odpowiednią technologię, dostarczamy i uruchomiamy stacje uzdatniania wody. Wybór odpowiedniej technologii uzależniamy od źródła pochodzenia wody, jej parametrów fizykochemicznych, przeznaczenia oraz oczekiwanej wydajności stacji.

Wśród specjalnych zastosowań technik membranowych należy wspomnieć o wykorzystaniu układów membranowych w procesach  ekstrakcji, odgazowania cieczy (np. usuwanie tlenu z wody), odzyskiwania kwasu oraz ługu w instalacjach CIP, zatężania ścieków oraz odzysku wody,  wytwarzania czystego gazowego azotu (generator azotu), jak również ultrafiltracji farby kataforetycznej.

Więcej informacji na temat technik membranowych można z naleźć w artykule "Technologia membranowa. Innowacyjne techniki separacji dla wielu obszarów zastosowań".

  Przykład wykonanej przez nas stacji wykorzystującej techniki membranowe.  

STACJA BADAWCZA NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY MPWIK WROCŁAW

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

 

OPIS STACJI

Stale rosnące wymagania jakościowe dla wody pitnej wymagają wdrażania nowoczesnych narzędzi i technologii przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Stacja MPWiK składa się z dwóch ciągów instalacyjnych – referencyjnym i badawczym, dzięki czemu nie jest zakłócona praca przedsiębiorstwa. Jednocześnie istnieje możliwość sprawdzania skuteczności nowych technologii, a prowadzone badania niewątpliwie wpływają na rozwój branży. Schemat instalacji przedstawia poniższy rysunek (kliknij aby powiększyć).

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

KOMORA WOLNEGO I SZYBKIEGO MIESZANIA

W celu destabilizacji układów koloidalnych stosowane są zazwyczaj koagulanty przyspieszające proces agregacji drobnych zanieczyszczeń. Koloidy są zawiesinami o bardzo wysokim stopniu dyspersji substancji rozproszonej, której średnice cząstek nie przekraczają 1 µm. Dzięki dodaniu do fazy ciągłej koagulantów i floku-lantów cząstki rozproszone łączą się w większe zespoły agregacyjne, ułatwiając ich sedymentację i zdolność zatrzymania na powierzchni filtra. O ile koagulanty powodują destabilizację, tak flokulanty przyczyniają się do tworzenia nowych wiązań między zanieczyszczeniami a dodawanym związkiem tworząc większe aglomeraty, zwane flokułami. Proces strącania może zostać spowodowany zmianą pH czy temperatury, częściej jednak wymaga dodania związku sieciującego, którym mogą być polimery lub związki nieorganiczne (np. PIX, PAX). Właściwie dobrany koagulant oprócz przyspieszenia destabilizacji struktury koloidalnej przyczynia się również do poprawy jakości poprzez redukcję BZT5 lub innych niepożądanych związków, takich jak np.: siarczki, fosfory, jony metali ciężkich, fitoplankton z wody, oraz niektórych szczepów bakterii i wirusów. Procesy flokulacji i koagulacji stosowane są powszechnie w stacjach uzdatniania wody oraz w procesach oczyszczania ścieków przemysłu: włókienniczego, garbarskiego, chemicznego i innych.

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

W pierwszej części instalacji zainstalowano dwa zbiorniki pośrednie z mieszadłami o odmiennych prędkościach mieszania. Mieszadło szybkoobrotowe pozwala na równomierne wymieszanie dodawanego koagulantu i destabilizację koloidów. Czas przetrzymania 120 sekund zapobiega niepożądanej sedymentacji osadu. W drugim zbiorniku zawierającym mieszadło wolnoobrotowe zachodzi proces flokulacji. Właściwie dobrana szybkość mieszania na poziomie 10-40 obrotów na minutę ułatwia tzw. kłaczkowanie, nie powodując przy tym sedymentacji. Czas przetrzymania wynosi 20 min i jest on wystarczający do wytworzenia się agregatów o wielkościach łatwych do zatrzymania w kolejnych etapach filtracji.

OSADNIK

Proces sedymentacji grawitacyjnej polega na opadaniu cząstek pod wpływem siły ciężkości. Na skuteczność tego zjawiska ma wpływ przede wszystkim rozmiar cząstek oraz różnica gęstości obu faz. Dla małych cząstek siła ciężkości może być mniejsza od siły wyporu, a wtedy cząstki unoszą się, zamiast opadać. Zapobiegając temu zjawisku dodaje się wcześniej koagulant. Proces sedymentacji wraz z koagulacją pozwalają na separację cząstek stałych z wody, w tym usunięciu barwnych zanieczyszczeń oraz zniwelowanie mętności wody.

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

Po koagulacji zawiesina trafia do osadnika pionowego, który umożliwia osiągnięcie czasu przetrzymania do 2h. Przepływ objętościowy w tym zbiorniku może sięgać 3 m3/h, a całkowita objętość osadnika wynosi 6 m3.

mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

ZŁOŻA

Kolejnym etapem oczyszczania wody jest filtracja na filtrach piaskowych. Filtry zasypane są kilkoma frakcjami piasku w celu uzyskania największej skuteczności procesu. Jako pierwsze usytuowane są filtry piaskowe o całkowitej wysokości 2600 mm, z czego wypełnienie zajmuje 1500 mm wysokości, pozostała część stanowi przestrzeń wolna - niezbędna do regeneracji złoża strumieniem wody lub powietrza.

mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza ozonowanie

OZONOWANIE

Proces ozonowania pozwala na utlenienie związków organicznych odpowiadających za barwę i zapach wody. Ozon produkowany jest na miejscu w generatorze ozonu.

FILTRY WĘGLOWE

Następnym etapem oczyszczania wody jest filtracja na filtrach węglowych o całkowitej wysokości 4400 mm, z czego wypełnienie stanowi 2000mm, a pozostała część stanowi przestrzeń wolną, niezbędną do regeneracji złoża (np. wodą lub powietrzem). Filtry zasypane są węglem aktywnym, który oczyszcza wodę z pozostałości związków organicznych oraz usuwa resztkowy ozon. Procesowi adsorpcji, który zachodzi na filtrach, towarzyszy również biodegradacja prowadzona przez mikroorganizmy. Te procesy pozwalają przede wszystkim usunąć organiczne zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie.

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

KONDYCJONOWANIE

Ostatnim etapem uzdatniania wody jest proces korekcji pH oraz dezynfekcja podchlorynem sodu.

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

MEMBRANY

Równolegle pracuje ciąg badawczy, który oprócz elementów z ciągu referencyjnego posiada dodatkowe moduły membranowe.

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

W pierwszym module zainstalowano zamienne membrany ultrafiltracji i mikrofiltracji o wydajności 3 m3/h. Dołączono również obudowy do testowania membran ceramicznych. Układ stworzono tak, by móc testować dwie membrany jednocześnie. Niskociśnieniowe techniki membranowe pozwalają zatrzymać pozostałości koloidalne, pierwotniaki ale także wirusy i bakterie. W kolejnym podzespole zainstalowano membranę do nanofiltracji o takiej samej wydajności. Nanofiltracja pozwala usunąć m.in. substancje odpowiedzialne za barwę. Oba systemy zapewniają nieprzerwaną produkcję filtrowanej wody, również w czasie czyszczenia chemicznego CIP.

 mpwik mokry dwór mikrofiltracja ultrafiltracja nanofiltracja odwócona osmoza

 

 Membrany AMS do kwasów i zasad

 

Firma ChemTech posiada w ofercie produkty firmy AMS, która opracowała unikalną technologię produkcji membran ultra- i nanofiltracyjnych odpornych na agresywne działanie kwasów i zasad.

products

Dzięki membranom AMS stało się możliwe zastosowanie procesów separacji membranowej w wielu aplikacjach do tej pory niedostępnych lub wymagających dużych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Technologie membranowe są z natury energooszczędne i mogą zastąpić kosztowne metody separacji termicznej. Często stanowią wstępny proces separacji, który może decydować o ekonomice procesu i stanowić o jego możliwości zastosowania.  technologię produkcji membran ultra- i nanofiltracyjnych odpornych na agresywne działanie kwasów i zasad.

Warte podkreślenia jest to, że membrany są zastosowane w standardowych modułach spiralnych umożliwiających wykorzystanie standardowych komponentów instalacji membranowej, a także wymianę istniejących już modułów, które ulegają szybkiej degradacji.

Dostępne modele membran AMS:

Seria produktu

Nazwa produktu

Punkt odcięcia*

Medium

Zakres pH

Typowe roztwory

Max ciśnienie operacyjne bar (psi)

Max temperatura procesu

Nano ProTM

A – 3012

180

Kwas

0 - 12

20% H2SO4, 20% HCl

70 (1015)

80 (176)

A - 3014

400

40 (580)

50 (122)

S – 3012

180

Rozpuszczalnik

2 – 12

Roztwory woda - rozpuszczalnik

70 (1015)

60 (140)

S – 3014

400

40 (580)

50 (122)

SX - 3014

*

Rozpuszczalnik

-

Roztwory rozpuszczalnika

35 (507)

60 (140)

SX – 3016

*

35 (507)

60 (140)

B – 4022

180

Zasada

3-14

20% NaOH, 10% KOH

40 (580)

60 (140)

B – 4027

700

40 (580)

80 (176)

B - 4030

1000

40 (580)

80 (176)

Ultra ProTM

A – 1801

10,000

Kwas

0 – 12

20% H2SO4, 20% HCl

10 (145)

50 (122)

A – U301

2,500

40 (580)

50 (122)

S – 1801

10,000

Rozpuszczalnik

2 – 12

Roztwory woda – rozpuszczalnik

10 (145)

50 (122)

S – U301

2,500

40 (580)

50 (122)

B – U302

20,000

Zasada

2 - 10

20% NaOH, 10% KOH

10 (145)

80 (176)

 

Jesteśmy dystrybutorem firm